Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu, sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại AGC Việt Nam gồm:

 

0818.86.65.65